Política de Privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la legislació vigent, Rivero Digital (d’ara endavant també anomenat el “Lloc Web”) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades.

Lleis incorporades en aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea actuals sobre la protecció de dades personals a Internet. Específicament, compleix les següents normatives:

 • El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de dades

El responsable del tractament de les dades personals recopilades a Rivero Digital és: Aleksei Alfonso Hecht Mendoza, amb NIF: x3833532f (d’ara endavant, el “Responsable de les Dades”). Les dades de contacte són les següents:

Adreça: La Zarza 16, Garafía 38787, Santa Cruz de Tenerife, ESPANYA

Correu electrònic de contacte: info@rivero-digital.com

Registre de Dades Personals

En compliment del RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recopilades per Rivero Digital, a través dels formularis de les seves pàgines, s’incorporaran i processaran al nostre fitxer per facilitar, agilitar i complir amb els compromisos establerts entre Rivero Digital i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta als formularis que aquest últim ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta de l’Usuari. Així mateix, de conformitat amb el que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, llevat dels casos d’excepcions legalment establertes, es mantindrà un registre d’activitats de tractament que especifiqui, segons els seus fins, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà sotmès als següents principis establerts a l’Article 5 del RGPD i a l’Article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: el consentiment de l’Usuari serà requerit en tot moment amb informació totalment transparent sobre els fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimizació de dades: les dades personals recopilades seran adients, pertinents i limitades al que sigui necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser precises i estar actualitzades.
 • Principi de limitació de l’emmagatzematge: les dades personals es conservaran de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals es tractaran de manera que es garanteixi una seguretat adequada, incloent la protecció contra el tractament no autoritzat o il·legal i contra la pèrdua accidental, la destrucció o els danys, mitjançant mesures tècniques o organitzatives adequades.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable de les Dades serà responsable de garantir el compliment dels principis esmentats.

Categories de dades personals

Les categories de dades processades a Rivero Digital són només dades identificatives. En cap cas es processen categories especials de dades personals en el sentit de l’Article 9 del RGPD.

Base jurídica del tractament de dades personals

La base jurídica del tractament de dades personals és el consentiment. Rivero Digital es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o més fins específics.

L’Usuari té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de proporcionar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà si l’ompliment de qualsevol d’ells és obligatori perquè són essencials per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a les quals es destinen les dades personals

Les dades personals es recopilen i gestionen per Rivero Digital amb la finalitat de facilitar, agilitar i complir amb els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari, o el manteniment de la relació que s’estableix en els formularis que aquest últim ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades es poden utilitzar amb fins comercials de personalització, operació i estadístiques, i activitats inherents al propòsit empresarial de Rivero Digital, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar el contingut ofert a l’Usuari, així com per millorar la qualitat, l’operació i la navegació del Lloc Web.

En el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, l’ús o els usos que es donaran a la informació recopilada.

Períodes de conservació de les dades personals

Les dades personals només es conservaran pel temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en qualsevol cas, només pel següent període: 18 mesos o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el període de conservació de les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no es compartiran amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors

Respectant les disposicions de l’Article 8 del RGPD i l’Article 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només les persones majors de 14 anys podran donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera legal per part de Rivero Digital. Si l’Usuari té menys de 14 anys, es requerirà el consentiment dels seus pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà legal en la mesura en què l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Rivero Digital es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades, per garantir la seguretat de les dades personals i prevenir la destrucció, pèrdua,

o alteració, accidental o il·legal, de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades d’una altra manera, o comunicació no autoritzada o accés a aquestes dades.

El Lloc Web té un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmetin de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de dades entre el servidor i l’Usuari, i en el retroenllaç, està totalment xifrada o encriptada.

Tanmateix, atès que Rivero Digital no pot garantir la invulnerabilitat d’Internet ni l’absència total de pirates informàtics o altres persones que accedeixin fraudulentament a les dades personals, el Responsable de les Dades es compromet a comunicar a l’Usuari sense demora indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que tingui probabilitats d’afectar greument els drets i llibertats de les persones. De conformitat amb el que estableix l’Article 4 del RGPD, una violació de dades personals significa una violació de la seguretat que comporta la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable de les Dades, qui es compromet a informar i garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a la qual es faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té i pot exercir davant de Rivero Digital els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari d’obtenir confirmació de si Rivero Digital està tractant les seves dades personals i, si és així, d’obtenir informació específica sobre les seves dades personals i el tractament que Rivero Digital ha dut a terme o està duent a terme, així com, entre d’altres coses, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o planificades per a elles.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a fer modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret d’eliminació (“dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, d’obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o van ser tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment per al tractament, i això no tingui cap altra base legal; l’Usuari es posi en contra del tractament i no hi hagi cap altra raó legítima per continuar amb ell; les dades personals s’hagin tractat de manera il·legal; les dades personals hagin de ser esborrades en compliment d’una obligació legal; o les dades personals s’hagin obtingut com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable de les Dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha de prendre mesures raonables per informar altres responsables de tractament que estiguin processant les dades personals de la sol·licitud de l’Usuari de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni la precisió de les seves dades personals; el tractament sigui il·legal; el Responsable de les Dades ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es dugui a terme mitjançant mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable de les Dades les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible per a màquines, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament de dades. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable de les Dades transmetrà directament les dades a aquest altre responsable de tractament.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a no tenir les seves dades personals tractades o a posar fi al tractament d’aquestes dades per part de Rivero Digital.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa la elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa la elaboració de perfils, que produeixi efectes legals que el concernin o que l’afectin de manera similar, excepte en casos en què la legislació vigent disposi el contrari.

Per tant, l’Usuari pot exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita adreçada al Responsable de les Dades amb la referència “RGPD-https://rivero-digital.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i una còpia del seu DNI. En els casos en què es permeti la representació, també serà necessari identificar amb els mateixos mitjans la persona que representa l’Usuari, així com el document que acrediti la representació. La còpia del DNI es pot substituir per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o la informació a la qual volen accedir.
 • Adreça per a notificacions.
 • Data i signatura de l’interessat.
 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que estan fent.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es pot enviar al següent correu electrònic:

Correu electrònic: info@rivero-digital.com

Opt-out del seguiment

Podeu optar per evitar que aquest lloc web agregui i analitzi les accions que feu aquí. Si ho feu protegireu la vostra privadesa, però també impedireu que el propietari aprengui de les vostres accions i creï una millor experiència per a vos i la resta d'usuaris.

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a llocs web de tercers diferents de Rivero Digital, i que per tant no estan operats per Rivero Digital. Els propietaris d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

Si l’Usuari considera que hi ha un problema o violació de la normativa vigent en la manera com es tracten les seves dades personals, té dret a la protecció judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’estat on té la seva residència habitual, el seu lloc de treball o la infracció presumpta. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions relatives a la protecció de dades personals contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com d’acceptar el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable de les Dades pugui procedir-hi de la manera, pels períodes i per als fins indicats. L’ús del Lloc Web implica l’acceptació de la seva Política de Privacitat.

Rivero Digital es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, segons els seus propis criteris, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats explícitament a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari que consultin aquesta pàgina de forma periòdica perquè pugui conèixer els canvis o actualitzacions que es produeixin.

Aquesta Política de Privacitat s’ha actualitzat per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i sobre la lliure circulació. d’aquestes dades (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

El document de política de privadesa d’aquest lloc web es va crear el 23 de juliol de 2023.

Desplaça cap amunt